MTÜ EESTI SOMMELJEEDE ASSOTSIATSIOONI

P Õ H I K I R I

 

I ÜLDSÄTTED 
1. Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon (edaspidi ESA) on jookide valiku, serveerimise ja tutvustamisega tegelevate füüsiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik ja demokraatlikel põhimõtetel tegutsev mittetulunduslik organisatsioon.

2. ESA tegevus rajaneb tema asutajate ning liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, juhtkonna valitavusel ja valitud juhtide regulaarsel aruandlusel oma liikmete ees.

3. ESA on eraõiguslik juriidiline isik.
4. ESA ametlikuks nimetuseks on:
4.1. eesti keeles: Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon
4.2. inglise keeles: Estonian Sommelier Association
4.3. prantsuse keeles: Association des Sommeliers d’Estonie
5. ESA juriidiline aadress on Eesti Vabariik, Tallinn

II ESA EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD 
6. ESA eesmärgiks on tõsta alkohoolsete ning mittealkohoolsete jookide tundmise ja serveerimise taset ning edendada joogikultuuri.

7.ESA tegevuse põhisuunad on:

7.1. joogi- ja söögikultuuri taseme tõstmine ja sellealaste teadmiste levitamine;

7.2. liikmete esindamine suhetes samalaadsete organisatsioonide ja ühendustega, nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal;

7.3. töökogemuste vahendamine;

7.5. koolituste ja täienduskoolituste korraldamine;

7.7. ESA tegevust puudutava informatsiooni levitamine;

7.8. ESA ja tema liikmeid puudutava seadusandluse väljatöötamisel osalemine;

7.9. erialaste messide ja ürituste korraldamine.

8. ESA korraldab ettevõtmisi, mis ei ole vastuolus tema Põhikirjaga ning Eesti Vabariigi seadusandlusega.

9. ESA-l on õigus moodustada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks majandusüksusi, filiaale, esindusi.

III ESA LIIKMESKOND 

10. ESA liikmeteks võivad astuda kõik Eesti Vabariigi kodanikud, kes tunnistavad ühingu eesmärki ja Põhikirja, omavad vähemalt ESE juunior-sommeljee taseme diplomit või muud rahvusvaheliselt tunnustatud samaväärset diplomit ning kahe ESA liikmest soovitaja kirjalikku toetust. Liikmeks astuda soovija peab omama teadmisi ESA tegevusvaldkonnas ja/või töötama sellega seotud ametikohal.

11. ESA liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Liikmelisus hakkab kehtima peale liikmemaksu tasumist jooksva aasta eest täies mahus.
12. ESA liikmeskonnast võib igal ajal vabalt välja astuda informeerides sellest kirjalikult ESA juhatust.
13. ESA liikme õigused, sealhulgas hääleõigus, peatuvad, kui ta pole jooksva aasta üldkoosoleku alguseks, kuid mitte hiljem kui veebruari lõpuks, tasunud liikmemaksu. Liige, kes pole tasunud jooksva aasta mai lõpuks liikmemaksu või kellele pole juhatuse otsusega antud tasumiseks lisatähtaega, arvatakse liikmeskonnast välja. Liikmemakse väljaarvatavale või lahkuvale liikmele ei tagastata.

14. ESA juhatusel on õigus liikmelisus lõpetada, kui liikmel on ESA ees muid võlgnevusi, ta kahjustab ESA mainet või tegevust, rikub korduvalt ESA Põhikirja või on esitanud vastuvõtmisel teadlikult ebaõiged andmed.

IV ESA LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

15. ESA liikmetel on õigus:
15.1. esitada liikmete hulgast esindajaid ESA juhtorganitesse, olla ise valitud ja võtta osa ESA teiste organite moodustamisest.

15.2. esitada ESA organitele ettepanekuid ja arupärimisi;
15.3. osaleda ESA poolt korraldatavatel üritustel;
15.4. kasutada ESA sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile;
15.5. osaleda Põhikirjas ettenähtud korras ESA majandustegevuses ja selle juhtimisel ning tutvuda ESA dokumentatsiooniga.
16. ESA liikmed on kohustatud järgima ESA Põhikirja.

V ESA JUHTIMINE 

17. ESA kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekust tuleb informeerida liikmeid kirjalikult vähemalt üks kuu enne selle toimumist.

18. ESA erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsuse alusel või juhtudel, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 (üks kümnendik) liikmetest.
19. ESA üldkoosoleku otsused on pädevad, kui kohal on enamus liikmetest. Juhul kui üldkoosolekule ilmub vähem liikmeid, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on õiguspädev võtma vastu otsuseid olenemata osavõtvate liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt kolm liiget.

20. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ESA liikmetest või nende esindajatest. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ESA liikme kirjaliku volituse alusel tema esindaja. Esindajaks võib olla ainult teine ESA liige. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
21. Vajaduse korral võib ESA juhatus vastu võtta otsuse viia mõne küsimuse otsustamise, mis Põhikirja järgi kuulub üldkoosoleku pädevusse, läbi kirjaliku hääletamise teel. Kirjaliku hääletamise korral loetakse üldkoosoleku otsus vastu võetuks, kui selle poolt hääletab üle poole ESA liikmeid.

22. Üldkoosolek:
22.1. määrab kindlaks ESA tegevuse eesmärgid ja põhisuunad;
22.2. teeb muudatusi ja kinnitab uue Põhikirja;

22.3. kuulab ära ja kinnitab juhatuse aruanded ESA tegevuse kohta;

22.4. kuulab ära ja kinnitab kontrollorgani (revisjoni) aruanded;
22.5. kontrollib juhatuse tegevust rahaliste vahendite kasutamisel;
22.6. kinnitab aastaeelarve ja selle täitmise aruande;
22.7. määrab juhatuse liikmete arvu ja valib salajasel hääletamisel kaheks aastaks uue juhatuse;

22.8. valib ESA kontrollorgani (revisjoni)
22.9. moodustab likvideerimiskomisjoni;
22.10. lõpetab ESA tegevuse.
23. ESA üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes ESA tegevust puudutavates küsimustes.

 

24. Üldkoosoleku otsused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud.
25. Juhatus juhib ESA tööd üldkoosolekute vahelisel ajal. Juhatusse kuulub üldkoosoleku poolt määratud arv liikmeid, kuid mitte vähem, kui kolm liiget.

26. ESA juhatus:
26.1. annab aru üldkoosolekule;

26.2. valib endi hulgast juhatuse esimehe (presidendi) ja vajadusel asepresidendid ning määrab juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad;

26.3. võtab vastu uued liikmeid ning Põhikirjas ettenähtud juhtudel arvab liikmeid ajutiselt või alaliselt liikmeskonnast välja;
26.4. koostab aastaeelarve ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule;
26.5. korraldab ja kontrollib rahaliste ning muude materiaalsete väärtuste kasutamist ja käsutamist;
26.6. otsustab majandusüksuste, filiaalide, esinduste ja fondide loomise;
26.7. otsustab lepingute sõlmimise küsimustes, mis ei kuulu ESA põhitegevusse;
26.8. otsustab lepingute sõlmimise ESA ja tema liikmete vahel;
26.9. määrab kindlaks liikmemaksude suuruse ja nende tasumise tähtajad;
26.10. kinnitab ESA sisemist tegevust reglementeerivad eeskirjad ja juhendid (ametijuhendid, reglemendid jne.);
26.11. kutsub kokku ESA liikmete üldkoosoleku käesoleva Põhikirja punktides ettenähtud tähtaegadel ja korras;
26.12. esindab ESAt suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii Eesti Vabariigis kui ka teistes riikides;

26.13. korraldab liikmete arvestust;

26.14. otsustab muid ESA tegevusega seotud küsimusi.
27. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks presidendi hääl.
28. Juhatuse koosolekud kutsub kokku president mitte harvem kui üks kord kvartalis.
29. ESA president:
29.1. on aruandekohustuslik ESA juhatuse, revisjonikomisjoni ja üldkoosoleku ees;

29.2. juhib ESA jooksvaid asju ja võtab vastu otsuseid, mis ei kuulu ESA üldkoosoleku või juhatuse ainupädevusse;
29.3. tagab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise;
29.4. sõlmib lepinguid ning töölepinguid ESA palgaliste töötajatega juhatuse otsuse alusel;

29.5. kasutab ja käsutab ESA rahalisi ning muid materiaalseid väärtusi kooskõlas ESA eelarve ning juhatuse otsustega;
29.6. arendab muud tegevust, mis on vajalik ESA põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

VI REVISJON 
30. ESA tegevuse kontrollimiseks valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks kuni kolmeliikmeline revisjon. Revisjon tehakse ESA-s mitte harvem kui üks kord aastas.

VII ESA VARALISED VAHENDID JA MAJANDUSTEGEVUS 
31. ESA varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:
31.1. liikmemaksudest (määratakse ESA juhatuse poolt);
31.2. majandustegevusest saadavast tulust;
31.3. juriidiliste ja üksikisikute annetustest;
31.4. ESA juurde moodustatud ettevõtete tegevusest saadud tuludest;
31.5. muudest laekumistest.
32. ESA sissetulekud ning nende arvelt hangitud põhi- ja väikevahendid on ESA liikmete ühisomand.
32.1. ESA liikmetel ei ole õigust ESA varale, ESA-lei ole õigust liikmete varale;
32.2. ESA ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust ESA varaliste kohustuste eest.
33. ESA majandusaastaks on kalendriaasta, mis algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
34. ESA vara kasutatakse:
34.1. ESA töö korraldamiseks;
34.2. lepinguliste tööde eest tasumiseks;
34.3. ESA-ga töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks;
34.4. põhivahendite ja muu vara soetamiseks;
34.5. sihtotstarbeliste fondide moodustamiseks.
35. ESA raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

VIII MUUDATUSTE TEGEMINE ESA PÕHIKIRJA 
36. Ettepanekud Põhikirja muutmiseks peavad olema esitatud üldkoosolekule juhatuse kaudu. Kavandatavatest Põhikirja muudatustest on juhatus kohustatud teatama kirjalikult kõigile ESA liikmetele vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Põhikirja muutumiseks peab muudatuse poolt olema rohkem kui 2/3 (kaks kolmandikku) üldkoosolekul osalevatest liikmetest või nende esindajatest.

IX ESA TEGEVUSE LÕPETAMINE 
37. ESA tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus tegevuse lõpetamise kohta loetakse vastu võetuks, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt ¾ (kolm neljandikku) ESA liikmetest. ESA tegevuse lõpetamine toimub Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud alustel ja korras.

38. ESA tegevuse lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, milline lahendab arvel oleva vara jagamise üldkoosoleku otsuse alusel.

Põhikiri on vastu võetud Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni asutamiskoosolekul 11.oktoobril 2000.a.
Põhikiri on muudetud Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni aastakoosolekul 26.03.2006 ja 06.02.2011ning uuendatud 10.05.2018.